DRIE NIEUWE PROJECTEN - RUN4WATER

ACHTERGROND

 Sinds 2009 financiert Finado jaarlijks een water en/of santiatieproject in Ethiopië. Wat voor ons vanzelfsprekend is : veilig drinkwater -dat steeds ter beschikking staat - is voor vele Ethiopische gezinnen onbereikbaar. Vrouwen en meisjes op het Ethiopische platteland leggen dagelijks kilometers te voet af naar een bron of aftappunt. Daar schuiven ze aan om later op de dag met hun kostbare last terug te keren naar huis.

 In vele scholen is het sanitair amper die naam waardig… of zijn er zelfs geen afzonderlijke toiletten voor de meisjes.

 Het gebrekkige sanitair op de scholen ‘en’ de belasting om voor water te zorgen zorgen er o.a. voor dat meisjes nog steeds sneller afhaken op school.

 Investeren in voorzieningen voor drinkbaar water en toiletten is dus een investering in het onderwijs van meisjes.

 In 2017 gaan we maar liefst voor 3 projecten. Twee in Enchene en één in Yeka Woliya.

 DE PROJECTEN

DRINKBAAR WATER VOOR DE SCHOOL VAN ENCHENE – DEBRE SINA

 In de loop van 2015-2016 werden er  in het dorp van Enchene/Debre Sina maar liefst 13 aftappunten gerealiseerd samen met een waterbuffer voor 20.000 liter. Daartoe moesten er o.a. 7 kilometer leidingen gelegd worden. Dit alles kon alleen uitgevoerd worden door een doeltreffende samenwerking tussen het lokale watercomité, de overheid en Finado.

 De lagere school van Enchene die op het hoogste punt van het dorp gelegen is heeft echter zelden voldoende waterdruk. Daarom kwam van hen onlangs de vraag om een verhoog te bouwen met één of twee tankers die als watertoren kunnen dienen wanneer de druk van de hoofdleiding het (meestal) laat afweten.

 Er werd contact opgenomen met de overheid (woreda) om een kostenraming te maken. Daarbij werd een projectvoorstel uitgewerkt ten belope van 123.352 Ethiopische Birr.

 Er werd een subsidiedossier ingediend voor een projectsubsidie via GROS Berlare. Het leeuwendeel van het nodige bedrag hopen we echter binnen te halen via RUN4WATER 2017.

ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN WATERVOORZIENING ENCHENE DEBRE.S.

Met dit project blijven we aan de slag in de dorpsgemeenschap waar we in 2015-2016 zorgden voor drinkbaar water en in 2017-2018 ook de lagere school verzekeren van drinkbaar water.

 Na meer dan een jaar zijn de ‘zwakke plekken’ in het waterproject zichtbaar geworden. Zeker daar waar de leidingen door de harde rotsgrond heel dicht bij de oppervlakte liggen zijn deze zeer kwetsbaar. (bvb tijdens het ploegen) Daarom werd in samenwerking met de waterontwikkelings-maatschappij van de Amhara overheid een actieplan ontwikkeld om op die kwetsbare plaatsen de leidingen te vernieuwen en de nodige bescherming te voorzien.

 Omwille van de duurzaamheid van de watervoorziening wordt een grondige upgrade voorzien. De materiële kost wordt geraamd op 190.208,- Birr. 

 Ook dit project zal mede gefinancierd worden met de opbrengst van RUN4WATER 2017

NIEUW SANITAIR BLOK YEKA WOLIYA

Het bouwen van een sanitair blok in de Yeka Woliyaschool in de rand van Addis ligt al een klein jaar op tafel. Het woelige najaar van 2016 heeft de bouwactiviteiten ter plaatste danig verstoord. De geplande bouw van vier klassen tegen november 2016 liep vertraging op en kwam pas klaar deze zomer. Jan, Rikkie, Selome en Dennis konden de school in juli 2017 openen.

 Nog voor het Ethiopische Nieuwjaar hebben we echter de start gegeven voor de bouw van het nieuwe sanitair blok voor de school.

 Voor de financiering van de school kon Finado rekenen op projectsubsidies van o.a. de Provincie Oost-Vlaanderen en GROS – Gemeente Berlare.

 UITVOERING VAN HET PROJECT

Begin september 2017 werden voorschotten overgemaakt voor de aankoop van de materialen voor de drie bovenstaande projecten