Werking

VOORSTELLING VAN VZW FINADO

Sinds de start van de activiteiten in 1996 en de oprichting van de vzw in 1998 is FINADO trouw gebleven aan de principes en het doel zoals vermeld in haar statuten. Het functioneren van de organisatie steunt voor honderd procent op vrijwilligerswerk.
De vzw FINADO is erkend als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, zoals bedoeld in artikel 104, 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor giften van minimum veertig euro op jaarbasis ontvangt een sponsor een fiscaal attest.

In de werking van ruim een decennium is echter een rode draad aanwezig, namelijk het vervolmaken - lees professionaliseren van haar vrijwilligersactiviteiten. Vorming van verantwoordelijken en de aansluiting bij het 4de Pijlerinitiatief van het Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), zijn daarvan slechts twee voorbeelden.

Hoe werkt Finado?

 • De basis van de werking in België ontstaat in de drie werkgroepen die zich specifiek op één van de drie partnerlanden richt: Ethiopië, Haïti en Vietnam.
 • In elk van deze landen werkt FINADO samen met plaatselijke partners.
 • Nieuwe voorstellen van peterschappen en projecten door deze lokale partner.
 • Aanvaarding na grondige bespreking.
 • Grondige opvolging en evaluatie van het project zowel door een plaatselijke medewerker als een vertegenwoordiger van FINADO.
 • Transparantie en feedback naar de sponsors toe.


Bij structurele projectondersteuning gaat het meestal om materiële ondersteuning van:

 • Materiële ondersteuning van onderwijsinitiatieven
 • Het bouwen van scholen
 • Vormingsprojecten rond gezinsplanning
 • Water- en sanitaire voorziening
 • Steun na natuurrampen
 • ...

FINADO doet alvast een poging om toch ook een steentje bij te dragen met het oog op de Millenniumdoelstellingen.

FINADO: Peterschappen


Gezinnen en families die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door armoede of sociaaleconomische problemen, verdienen extra ondersteuning.

FINADO organiseert "peterschappen" met als doel:

 • Een financieel engagement naar een kind en zijn of haar familie.
 • Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden.
 • Arme gezinnen een betere toekomst bieden in hun eigen milieu.
 • Voorkomen dat kinderen in alternatieve omgevingen moeten opgroeien.
 • Dat ze uitbesteed worden aan een "rijkere familie" waar ze vaak als kindslaafjes dienen.
 • Kinderen toegang geven tot het onderwijs.
 • Toegang tot medische zorg.

 

De plaatselijke organisatie zorgt voor:

 • De continuïteit in de opvolging
 • Feedback
 • Begeleiding

 

Bij de begeleiding van de gesponsorde gezinnen wordt vooral aandacht gegeven aan:

 • De zelfredzaamheidvaardigheden, zoals het kunnen omgaan met geld.
 • Het verbeteren van de woonsituatie.
 • Het kunnen lezen en schrijven.
 • Dat het gesponsord kind school loopt.
 • Het opkomen voor zichzelf.
 • Het weten te organiseren van zijn dag.
 • ...


Minstens tweemaal per jaar is er een opvolgingsbezoek van een FINADO-medewerker.
Een peter/meter ontvangt meerdere keren per jaar een evaluatie-verslag en foto’s van het petekind met zijn of haar familie.

FINADO: Projecten


Het principe van integrale hulpverlening houdt rekening met verschillende contexten van de hulpvrager. FINADO denkt niet alleen aan het hulpvragende gezin, maar ook aan de buurt en familie en de maatschappij.

FINADO biedt hulp op het vlak van gezondheid, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, aan de meest kwetsbare gezinnen in de gemeenschap. Bij het organiseren van projecten wordt de doelgroep nauw bij het project betrokken. Hulp is trouwens succesvoller wanneer de lokale gemeenschappen zelf met voorstellen en ideeën komen. In vele gevallen gaat het om een school(tje), een initiatief van eigen mensen, die haast zonder middelen trachten onderwijs te verschaffen aan de kinderen in het dorp.

Projecten worden vaak gekoppeld aan winstgevende activiteiten. Het is geen gemakkelijke opgave, want er moet eerst worden geïnvesteerd, terwijl het niet duidelijk is wanneer dat zal worden terugverdiend.

Enkele voorbeelden:

> Dorpelingen bewerken het veld, de oogst is bestemd voor de schoolmaaltijden.
> In Torbeck, een dorp in het zuiden van Haïti werd een bakkerij opgetrokken. Dit geeft niet alleen werkgelegenheid – het brood wordt gebruikt voor de voedingsprojecten en de straatarme gezinnen in dit gebied.
> Bij de bouw van een waterput en bij de aansluiting op een waterleiding-systeem wordt ook rekening gehouden met de blijvende onderhoudskosten.

Goede hulp heeft oog voor duurzaamheid, voor effecten op lange termijn.

Schoolprojecten

FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. Toegang tot onderwijs is niet alleen een basisrecht voor kinderen, het is ook een van de Millennium-doelstellingen. Onderwijs is de basis voor de toekomst in een minder ontwikkeld land, zoals Haïti, Vietnam en Ethiopië. De scholen zijn een essentieel maatschappelijk ankerpunt in de regio‘s waar FINADO peterschappen heeft.
Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg voor de kinderen van de volledige gemeenschap. De scholen doen bovendien dienst als gemeenschapslokaal voor onderricht en gezondheidszorg. Alle scholen worden uitgerust met watervoorziening en latrines.

Voedingsprojecten

zijn meestal verbonden aan de schoolprojecten. Extreem arme gezinnen hebben het moeilijk hun kinderen dagelijks een maaltijd te geven. De kinderen komen hongerig naar school en zijn echter chronisch ondervoed. FINADO biedt hen een goede maaltijd aan op school. Deze maaltijden geven kinderen een bijkomende stimulans om naar school te blijven gaan.

Water– en sanitaire voorzieningen

Eind oktober 2010 lieten de eerste gevallen van cholera het ergste vrezen in Haïti. Na de aardbeving van 12 januari 2010, kregen we een nieuwe golf van overlijdens, een nieuwe trauma.
FINADO heeft de bedoeling om in de toekomst in alle gemeenschappen waar scholen gebouwd worden, water– en sanitaire voorzieningen in deze projecten te implementeren. Het voorzien van toiletten voorkomt de vervuiling door allerlei parasitaire aandoeningen van het oppervlaktewater en het grondwater dat gebruikt wordt voor consumptie. De verbetering van de sanitaire voorzieningen zal er toe bijdragen dat ziekten en epidemieën op veel plaatsen waar FINADO werkzaam is, verminderd kunnen worden.